W.S.V. "Waalwijk '82"

Wandelsport vereniging

Opgericht 20 oktober 1982

WSV "Waalwijk '82" is aangesloten bij 
Koninklijke Wandel Bond Nederland
  • Bezoek ook onze FaceBookWSVWaalwijk82
  • PINNEN MAGVoortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
  • Bezoek ook onze FaceBookWSVWaalwijk82
Reglement Wandeltochten


 

Verkort reglement:

Volledig reglement ter inzage op startbureau

1. De wandeltochten worden georganiseerd door een lidorganisatie van KWBN.

2. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

3. De Deelnemer dient de aangegeven route te volgen.

4. Aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

5. De Organisator is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van Deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de Deelnemer geleden nadeel.

6. De Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.

7. Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wandeltocht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

In het kader van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming het volgende;

Op uw startkaart verzoeken wij u, uw naam en woonplaats te plaatsen.
Op deze kaart staat een controlenummer vermeld.
Dit nummer komt ook op uw controlekaartje te staan.
Na de wandeltocht wordt uw startkaart vernietigd.